Aiantuntijatyössä on toimittava eettisesti. Toimintaetiikan pohtiminen on korostetun tärkeää silloin, kun työn kohteena on aihe, johon tiedetään liittyvän runsaasti ennakkokäsityksiä ja toisistaan eriäviä näkemyksiä.

Omaa toimintaetiikkaa voi hahmottaa ja siten ennaltaehkäistä ristiriitoja pohtimalla ainakin

  • perustuuko toimintani totuudenmukaiseen ja oikeudenmukaiseen tiedonhankintaan
  • käsittelenkö saamaani tietoa luottamuksellisesti ja vastuullisesti
  • mitä tavoittelen työlläni
  • miten kohtaan asiakkaan ja muut työhöni liittyvät ihmiset ja instituutiot
  • liittyykö toimintaani lakeja ja asetuksia, jotka minun on syytä tuntea
  • mihin ja miten käytän työssäni saamiani tietoja
  • keräänkö arkistoja tai rekistereitä tavalla, joka täyttää tietosuojalain ja asetuksen vaatimukset
  • millaisen ympäristökuormituksen toimintani aiheuttaa
  • mitä hyvää toimintani saa aikaiseksi.