Botti on verkossa itsenäisesti toimiva tietokoneohjelma, joka toimii algoritmien käskystä oman asiansa puolesta. Botit voivat muodostaa bottiverkkoja, jotka levittävät esimerkiksi roskapostia tai osallistuvat palvelunestohyökkäyksiin.

Disinformaatiolla tarkoitetaan tahallisen harhaanjohtavaa, väärää tai valheellista tietoa, jota levitetään julkisesti. Se voi myös olla tiedon tarkoituksellista valikoimista, niin että valittu tieto tukee viestin välittäjän omia päämääriä. Disinformaatiota voivat jakaa valtiot, viranomaiset, poliitikot, jonkin aatemaailman kannattajat tai yksittäiset ihmiset. Disinformaatio ei ole uusi ilmiö; aiemmin on puhuttu propagandasta. 

Doxaus on sitä, että häirinnän kohteeksi aiotun henkilön yhteystiedot etsitään ja julkaistaan foorumeilla, joiden jäseniä yllytetään häiriköintiin.

Faithholder on henkilö, jotka puolustaa organisaatiota somessa ja muualla mediassa

Herruustekniikat ovat Berit Åsin käsite 1970-luvulta, ja niillä tarkoitetaan viestintää, jossa sinut ja mielipiteesi pyritään järjestelmällisesti sivuuttamaan. Yritetäänkö sinusta tehdä näkymätön hiljentämällä ja marginalisoimalla eli väittämällä, että väitteesi eivät edusta valtavirtaa tai ole keskeisiä? Manipuloidaanko argumenttejasi tavoilla, jotka saavat mielipiteesi ja myös sinut näyttämään naurettavilta? Pimitetäänkö sinulta tärkeää tietoa tai suljetaanko sinut keskustelun ulkopuolelle? Rakentaako vihapuhuja argumenttinsa niin, että näytät joka tapauksessa naurettavalta, vastaat niihin miten tahansa? Väitetäänkö, että olet itse syyllinen ikävään tilanteeseen?

Hateholder on taho, joka on aiemmin osoittanut kielteistä huomiota organisaatiota kohtaan ja/tai joka suhtautuu organisaatioon syystä tai toisesta kielteisesti.

Häiritsevä palaute. Häiritsevää palaute on, jos se on sisällöltään tai ilmaisultaan loukkaavaa tai uhkaavaa tai aiheuttaa saajalleen kohtuutonta pahaa mieltä ja ahdistusta. Häiritsevä palaute voi olla suusanallista tai kirjallista, ja se voi esiintyä niin painetussa muodossa, sähköisissä viestimissä kuin sosiaalisessa mediassa.  Se voi kohdistua myös asiantuntijan lähipiiriin tai omaisuuteen. Häiritsevä palaute aiheuttaa haittaa, voi loukata asiantuntijuutta jopa syvästi, kuormittaa arkista työtä ja haittaa työyhteisöä. Häiritsevä palaute voi olla fyysistä (huomaa, että aineistomme esimerkit ja toimintaohjeet koskevat mediavälitteisen häirinnän tilanteita), tai sisältää fyysisen uhkauksen.

Itsensätyöllistäjät. Tilastokeskus luokittelee yksinyrittäjiksi henkilöt, jotka työskentelevät yksinään ilman työntekijöitä, mutta joilla voi olla osakekumppaneita. Ammatinharjoittajat puolestaan työskentelevät toiminimellä ilman palkattua työvoimaa ja kiinteää toimipistettä, omaa osaamistaan myyden. Freelancerit voivat toimia eri tavoin - joko palkkiota tai palkkaa vastaan työsuhteessa tai oman yrityksen tai toiminimen kautta. Heillä on tyypillisesti useita toimeksiantajia. Apurahansaajat ovat saaneet apurahaa taiteen ja tieteen tekemiseen. Apurahalla tutkivalla voi esimerkiksi olla työtila yliopistolla, mutta hän ei ole työsuhteessa yliopistoon.

Luottamusmies edustaa ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä työpaikoilla. Luottamusmies valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä tarvittaessa neuvoa ja tukea jäseniä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa ja on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden, työsuojeluorganisaation sekä työnantajan kanssa.

Maalittaminen. Maalittamisella tarkoitetaan ihmisten usuttamista sosiaalisessa mediassa tietyn henkilön kimppuun, esimerkiksi lähettämään tälle vihapostia.

Maine. Jos organisaatio on ollut millään tavalla julkisuudessa, sillä on maine. Maineen syntymistä ei voi estää. Maine ei kuitenkaan ole pysyvää vaan se määritetään päivittäin uudelleen. Eikä maine ole sama kaikille, sillä jokainen arvioi organisaatiosi mainetta omilla kriteereillään.  Eri aikoina hyvä maine tarkoittaa erilaisia asioita. Esimerkiksi ympäristöarvojen ja sukupuolten tasa-arvon kunnioittamisella tai niistä laistamisella on organisaation maineelle nyt erilainen merkitys kuin aiemmin. Maineella on vaikutusta taloudelliseen tulokseen, siihen miten organisaatiota arvostetaan, sekä organisaation haavoittuvuuteen kriisitilanteissa. Mainetta on vaikea hallita, mutta siihen voi vaikuttaa. Maine muotoutuu esimerkiksi asiakkaiden kokemusten perusteella sekä esimerkiksi siitä, millä tavoin toimittajat kehystävät jutut, joissa organisaatiosi mainitaan. Hyvä maine auttaa selviämään kolhuista helpommin.

Mainehaitta. Jos yksittäinen ihminen antaa somessa kielteistä palautetta, se ei vielä ole mainehaitta vaikka hoidettava tilanne sekin. Jos mukaan lähtee moni muukin ja muuttuu julkiseksi, siitä on mainehaittaa. Mainehaitta voi syntyä myös paljon itse tapahtuman jälkeen, kun aiempia tapahtumia tuodaan syystä tai toisesta julkisuuteen.

Mainekriisi. Mainekriisi on vakava tilanne, esimerkiksi sellainen, jossa ihmishenkiä on uhattuna. Pienemmistä maineongelmista käytetään usein englanninkielistä sanaa issue. Suomeksi se voisi kääntyä vaikkapa mainekohuksi tai mainekolaukseksi.

Marginalisointi. Väitteet siitä, että sinä tai kommenttisi eivät edusta valtavirtaa tai ole keskeisiä aiheen kannalta.

Muodollinen häirintä merkitsee esimerkiksi kanteluja viranomaisille ja yhteydenottoja häirinnän kohteen työnantajaan.

Musta PR tarkoittaa vääristeltyjen tai keksittyjen tietojen levittelyä häirinnän kohteesta

Proxy targeting eli sijaiskohteistus. Toisinaan häiritsijä tahtoo oman agendansa esille ja saattaa etsiä minkä tahansa kohteen, jonka kautta esim. somessa pääsee julkisuuteen. Häiritsijä saattaa kaapata henkilön tai organisaation sometilin tai kotisivun ja käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa. Häirityllä organisaatiolla ei välttämättä ole asian tai häiritsijän kanssa mitään tekemistä.

Sananvapaus on jokaisen kansalaisen perustuslaillinen oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan peruspilari. Käytännössä sananvapaus tarkoittaa sitä, ettei Suomessa ole ennakkosensuuria. 

Seksistinen vihapuhe on loukkaavaa puhetta tai ilmaisua, joka levittää, lietsoo, edistää tai oikeuttaa vihaa sukupuolen perusteella. Se kumpuaa yhteiskunnan valtarakenteista ja tuottaa epätasa-arvoa sukupuolten välille. Seksistinen vihapuhe kohdistuu pääasiassa tyttöihin ja naisiin. Se on naisiin kohdistuvan väkivallan muoto. Seksistinen vihapuhe voi kohdistua keneen tahansa, mutta erityisen alttiita sille ovat nuoret naiset sekä julkisuudessa toimivat naiset, kuten poliitikot, toimittajat ja tutkijat.

Ryhmäpolarisaatio. Ryhmäpolarisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa samanmielisten ryhmissä ihmiset kuulevat vain oman äänensä ja toistelevat samoja ajatuksia ja kommentteja, mikä johtaa keskustelujen yksipuolistumiseen, kärjistymiseen, vastakkainasetteluihin ja myös vihapuheen kohdistamiseen omasta ryhmästä eroaviin ihmisiin.

Sijaiskohteistus eli proxy targeting. Toisinaan häiritsijä tahtoo oman agendansa esille ja saattaa etsiä minkä tahansa kohteen, jonka kautta esim. somessa pääsee julkisuuteen. Häiritsijä saattaa kaapata henkilön tai organisaation sometilin tai kotisivun ja käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa. Häirityllä organisaatiolla ei välttämättä ole asian tai häiritsijän kanssa mitään tekemistä.

Trollaus on toimintaa, jossa vastaanottajassa pyritään herättämään erilaisia reaktioita, kuten suuttumusta, vihaa tai surua. Jos lähettäjä selvästi etsii vain reaktiota, keskusteluun ei kannata lähteä mukaan. Jos trollaus on selvästi rikollista tai tarkoitettu poliittiseen käyttöön, siitä on syytä ilmoittaa poliisille ja pyytää apua tietoturvan asiantuntijoilta. Joskus trollaaja lopettaa, kun häntä pyytää kertomaan, toimiiko hän usein tällä ei-hyväksyttävällä tavalla internetissä.

Turvakielto on maistraatista haettava määräys, jonka mukaan henkilön osoitetietoja ei luovuteta yksityishenkilöille eikä edes kaikille viranomaisille.

Valeuutinen on harhautustarkoituksessa tehty teksti, video tai muu ulkoisesti journalismia muistuttava esitys, joka on olennaisilta osiltaan sepitettä. Valeuutiset ovat etenkin sosiaalisen median kautta leviäviä huijauksia tai tahallaan levitettyä väärää tietoa. Valeuutisten tekijät ja välittäjät tavoittelevat usein taloudellista tai poliittista hyötyä. 

Vihapuhe on vähemmistöihin kohdistuvaa vihaa tai suvaitsemattomuutta ilmaisevaa tai niihin yllyttävää puhetta ja viestintää. Vihapuhe on viestintää, jolla tahallisesti loukataan, halvennetaan tai uhataan toisia ihmisiä. Pahimmillaan vihapuhe voi johtaa syrjivään poliittiseen päätöksentekoon ja väkivaltaan. Vaikka vihapuheen käsitettä ei löydy Suomen lainsäädännöstä, vihapuhe voi olla rangaistavaa rikoslain perusteella. Suomi on sitoutunut estämään vihapuheen julkituomista ja leviämistä tavoilla, joita useat kansainväliset sopimukset edellyttävät.

Kaikki vihainen puhe ei ole vihapuhetta. Vihapuhetta ei myöskään ole esimerkiksi vakavasti muistisairaan tai muun ei täydessä ymmärryksessä olevan henkilön epäasiallinen käytös. 

Kaikki häiritsevä palaute ei ole vihapuhetta, mutta siihen voi silti liittyä rikoksen tunnusmerkkejä. Myös julkisuudessa käytävään keskusteluun liittyy vastuu siitä, että sananvapautta ei käytetä väärin, vastoin lakeja ja ihmisoikeuksia. Median osalta väärinkäyttöä valvovat ja ehkäisevät Julkisen sanan neuvosto ja Journalistin ohjeet.

ViharikosViharikokseksi määritellään toiminta, joka on henkilöä, ryhmää, omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehty rikos, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan. 

Verkkoviha-termillä viitataan internetissä tuotettuun tai jaettuun yksilöitä tai sosiaalisia ryhmiä loukkaavaan tai uhkaavaan materiaaliin.

Yhteistyökumppaneiden häirintä ja painostaminen on kyseessä silloin, kun kohteesta levitetään tietoa, joka saattaa hänet hämärään valoon tai kiistää hänen asiantuntemuksensa.